20150227_084555
20150227_085249
20150227_085317
20150227_091326
20150227_091332
20150227_091344
20150227_091402
20150227_091433
20150227_091440
20150227_091533
20150227_091638
20150227_091738
20150227_091754
20150227_092011
20150227_092029
20150227_092032
01/16 
start stop bwd fwd
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
Dùng nút điều khiển để tắt slideshow hay nhạc