IMG_8405
IMG_8407
IMG_8408
IMG_8414
IMG_8416
IMG_8418
IMG_8419
IMG_8420
IMG_8421
IMG_8423
01/10 
start stop bwd fwd
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
Dùng nút điều khiển để tắt slideshow hay nhạc