IMG_0577
IMG_0578
IMG_0584
IMG_0586
IMG_0589
IMG_0592
IMG_0594
IMG_0595
IMG_0599
IMG_0601
IMG_0605
IMG_0606
IMG_0607
IMG_0609
IMG_0612
IMG_0615
IMG_0618
IMG_0621
IMG_0622
01/19 
start stop bwd fwd
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
Dùng nút điều khiển để tắt slideshow hay nhạc