_
__10
__11
__12
__13
__14
__15
__16
__17
__18
__19
__2
__20
__21
__22
__23
__24
__25
__26
__27
__28
__29
__3
__30
__31
__32
__33
__34
__35
__36
__37
__38
__39
__4
__40
__41
__42
__43
__44
__45
__46
__47
__48
__49
__5
__50
__51
__52
__53
__54
__55
__56
__57
__58
__59
__6
__60
__61
__62
__63
__64
__65
__66
__67
__68
__69
__7
__70
__71
__72
__73
__74
__75
__8
__9
01/75 
start stop bwd fwd
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 

Dùng nút điều khiển để tắt slideshow hay nhạc