_DSC7500
_DSC7507
_DSC7511
_DSC7514
_DSC7517
_DSC7520
_DSC7522
_DSC7524
_DSC7528
_DSC7529
_DSC7530
_DSC7533
_DSC7534
_DSC7535
_DSC7536
_DSC7537
_DSC7538
_DSC7542
_DSC7543
IMG_3169
IMG_3174
IMG_3175
IMG_3176
IMG_3191
IMG_3194
IMG_3196
IMG_3198
IMG_3199
IMG_3201
IMG_3202
IMG_3204
IMG_3206
IMG_3207
IMG_3208
IMG_3211
IMG_3213
IMG_3214
IMG_3216
IMG_3217
IMG_3218
IMG_3220
IMG_3223
IMG_3225
IMG_3226
IMG_3228
IMG_3229
IMG_3231
IMG_3235
IMG_3236
IMG_3238
01/50 
start stop bwd fwd
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 

Dùng nút điều khiển để tắt slideshow hay nhạc