DSC_1986
DSC_1987
DSC_1988
DSC_1989
DSC_1990
DSC_1991
DSC_1992
DSC_1993
DSC_1994
DSC_1995
DSC_1996
DSC_1997
DSC_1998
DSC_1999
DSC_2000
DSC_2001
DSC_2002
DSC_2003
DSC_2004
01/19 
start stop bwd fwd


Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
Dùng nút điều khiển để tắt slideshow hay nhạc