IMG_8334
IMG_8335
IMG_8336
IMG_8337
IMG_8338
IMG_8339
IMG_8340
IMG_8341
IMG_8342
1/9 
start stop bwd fwd
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 

Dùng nút điều khiển để tắt slideshow hay nhạc