* Nhan đề của bài viết lấy từ ý thơ của Thái Hữu Tình: