IMG_0668
IMG_0670
IMG_0672
IMG_0675
IMG_0676
IMG_0678
IMG_0679
IMG_0680
IMG_0682
IMG_0683
IMG_0684
IMG_0685
IMG_0686
IMG_0687
IMG_0688
IMG_0689
IMG_0690
IMG_0691
IMG_0692
IMG_0693
IMG_0694
IMG_0695
IMG_0696
IMG_0698
IMG_0700
IMG_0701
IMG_0704
IMG_0705
IMG_0706
IMG_0707
IMG_0709
IMG_0711
IMG_0713
IMG_0714
IMG_0715
IMG_0716
IMG_0717
IMG_0719
IMG_0722
IMG_0723
IMG_0724
IMG_0725
01/42 
start stop bwd fwd
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
Dùng nút điều khiển để tắt slideshow hay nhạc