IMG_0151
IMG_0152
IMG_0154
IMG_0155
IMG_0157
IMG_0158
IMG_0161
IMG_0163
IMG_0165
IMG_0166
IMG_0168
IMG_0173
IMG_0175
01/13 
start stop bwd fwd
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
Dùng nút điều khiển để tắt slideshow hay nhạc