A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B1
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B18
B19
B2
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B3
B4
B5
B8
B9
C
C1
C10
C14
C15
C17
C18
C19
C2
C20
C22
C25
C26
C27
C28
C3
C30
C31
C32
C34
C4
C7
IMG_3348
IMG_3357
IMG_3358
IMG_3359
IMG_3360
IMG_3361
IMG_3362
IMG_3364 2
IMG_3368
IMG_3369
IMG_3370
IMG_3371
IMG_3372
IMG_3373
IMG_3374 2
IMG_3375
IMG_3376
IMG_3376 2
IMG_3377
IMG_3378
My Movie 1
P10
P10 2
P11
P11 2
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
Q1
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q18
Q19
Q2
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27
Q28
Q29
Q3
Q30
Q31
Q32
Q33
Q34
Q35
Q36
Q38
Q39
Q4
Q40
Q41
Q42
Q44
Q5
Q51
Q53
Q55
Q56
Q57
Q58
Q59
Q6
Q60
Q61
Q62
Q63
Q64
Q65
Q67
Q7
Q71
Q72
Q8
Q9
001/150 
start stop bwd fwd
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 

Dùng nút điều khiển để tắt slideshow hay nhạc