_
__10
__11
__12
__13
__14
__15
__16
__17
__18
__19
__2
__20
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9
IMG_4952a
IMG_4953
IMG_4956
IMG_4960
IMG_4962
IMG_4966
IMG_4967
IMG_4968
IMG_4972
IMG_4975
IMG_4979
IMG_4982
IMG_4984
IMG_4985
IMG_4988
IMG_4989
IMG_4993
IMG_4997
IMG_5001
IMG_5004
IMG_5006
IMG_5008
IMG_5009
IMG_5010
IMG_5012
IMG_5014
IMG_5017
IMG_5021
IMG_5024
IMG_5025
IMG_5027
IMG_5028
IMG_5030
IMG_5033a
IMG_5035a
IMG_5040
IMG_5041
IMG_5043
IMG_5044
IMG_5046
IMG_5047
IMG_5049
IMG_5050
IMG_5051
IMG_5052
IMG_5055
IMG_5056
IMG_5058
IMG_5060
IMG_5062
IMG_5064
IMG_5066
IMG_5067
IMG_5069
IMG_5071
IMG_5072
IMG_5073
IMG_5074
IMG_5075
IMG_5076
IMG_5078
IMG_5081
IMG_5082
IMG_5085
IMG_5087
IMG_5088
IMG_5089
IMG_5091
IMG_5094
IMG_5095
IMG_5096
IMG_5100
IMG_5102
IMG_5103
IMG_5106
IMG_5108
IMG_5109
IMG_5113
IMG_5114
IMG_5116
IMG_5120
IMG_5122
IMG_5124
IMG_5125
IMG_5128
IMG_5129
IMG_5131
IMG_5133
IMG_5135
IMG_5136
IMG_5137
IMG_5143
IMG_5145
IMG_5147
IMG_5150
IMG_5152
IMG_5153
IMG_5154
IMG_5155
IMG_5156
IMG_5158a
IMG_5160
IMG_5161
IMG_5162
001/124 
start stop bwd fwd
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
Dùng nút điều khiển để tắt slideshow hay nhạc