IMG_0220
IMG_0221
IMG_0222
IMG_0223
IMG_0226
IMG_0227
IMG_0228
IMG_0229
IMG_0231
IMG_0232
IMG_0233
IMG_0234
IMG_0235
IMG_0236
IMG_0239
IMG_0240
IMG_0241
IMG_0242
IMG_0243
IMG_0244
IMG_0245
IMG_0246
IMG_0247
IMG_0251
IMG_0252
IMG_0253
IMG_0254
IMG_0255
IMG_0256
01/29 
start stop bwd fwd
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 

Dùng nút điều khiển để tắt slideshow hay nhạc